Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтэс

saranerdene enkhdulam bayrmagnai demchigjav

hohbh

Аймгийн хэмжээнд хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, барилга, хот байгуулалт, архитектур төлөвлөлт, дэд бүтэц, газрын харилцаа, хүнс хөдөө аж ахуй, үйлдвэрлэл үйлчилгээ, байгаль орчин, уул уурхай, аялал жуулчлал, мэдээллийн технологи зам тээврийн чиглэлээр гарсан хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, аймгийн эдийн засгийн хөгжлийн стратеги, макро эдийн засгийн бодлогыг тодорхойлж, төлөвлөлтийг боловсронгуй болгон сайжруулах, салбар хооронд уялдааг бодлого, зохицуулалт удирдлагаар ханган, сум орон нутгийн тогтвортой хөгжлийг ханган хэрэгжүүлж иргэд байгууллагад үзүүлэх үйлчилгээний хүртээмж чанарыг сайжруулахад чиглэгдэнэ.

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar

1 (1)2 3 75

This site is a Game of Skill and is 100% LEGAL in the United States. This site operates in full compliance with the Unlawful Internet Gambling Enforcement Act of 2006.
Due to state and provincial laws residents of Arizona, Iowa, Louisiana, Montana, Vermont, New York and Quebec may only play in free competitions. All other trademarks and logos belong to their respective owners. FanVictor.com Fantasy Sports