Цаг үеийн мэдээ

Цаг үеийн мэдээ

Нэг. Мэргэшлийн шалгалтын зорилго Төв  аймгийн нутгийн захиргааны байгууллагын төрийн жинхэнэ  албан тушаалын 27 /дэс-5, туслах-22/ сул орон тоог нөхөхөд төрийн албаны мэргэшлийн шалгалтын зорилго...

Төрийн албаны Салбар зөвлөлүүд төрийн захиргааны удирдах болон төрийн жинхэнэ албанд анх орох иргэний мэргэшлийн сонгон шалгаруулалтыг тухайн засаг захиргааны нутаг дэвсгэртээ зохион байгуулдаг....

Монголын Морин спорт уяачдын холбооны Төв аймгийн салбар холбооны шийдвэрийн дагуу Монгол улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр...

“Үйлдвэрлэл үйлчилгээг дэмжих” урианы жилийн хүрээнд аймгийнхаа хөдөө аж ахуй, жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүний борлуултад дэмжлэг үзүүлэх болон дотоодын бараа бүтээгдэхүүнээр хэрэглэгчийн...

Монгол Улсын Төрийн албаны зөвлөлийн даргын 2018 оны 135 тоот албан бичгийн дагуу 2018 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдрөөс эхлэн орон нутгийн харьяалалгүй...

Аймгийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, урианы жилд дэвшүүлсэн зорилтыг үр дүнтэй хэрэгжүүлэн ажиллагсдынхаа идэвхийг өрнүүлж, тодорхой асуудлыг шийдвэрлэн орон нутагт иргэдийн амьжиргааг...

Төв аймгийн ахмадын хороо бүх сумдын ахмадын хорооны дарга, Зуунмод сумын багуудын ахмадын зөвлөлийн дарга нарын семинар зохион байгуулж 2017 оны үйл ажиллагааныхаа дүнг...

“Ажилтай орлоготой иргэн” урианы жилийн хүрээнд мөнгөний гадагш урсгалыг зогсоож, өөрсдийн хэрэглээг аймгийн үйлдвэрлэгчдээсээ хангах бодлого барьж ажилласан. Тус бодлогын хүрээнд өрхийн болон жижиг...

Төв аймаг 2017 онд хүрсэн ололт амжилтаа бататган, “Ажилтай, орлоготой иргэн” урианы жилийн ажлын бодлого, үйл ажиллагааны үргэлжлэл болгож, 2018 оныг “Үйлдвэрлэл, үйлчилгээг дэмжих”...