Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний хэлтэс

Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний хэлтэс

Аймгийн Хөдөлмөрийн аюулгүй  байдал эрүүл ахуйн зөвлөл, Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газраас Ололт-Амжилт сургалтын төвтэй хамтран аймгийн аж ахуй нэгж, байгууллагуудын Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл...

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд болон Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн авъяас чадварыг нээн хөгжүүлэх, нийгмийн амьдралд бусадтай адил тэгш оролцох боломжийг олгох, нийгэмших, өөртөө итгэх итгэлийг нь...

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрийн санхүүгийн дэмжлэг, жижиг зээлд хамрагдсан иргэдийн үйл ажиллагааг дэмжих, сайжруулах, хамтын ажиллагааг дэмжих, нэгдэж томоохон зах зээлд гарах санаачлагыг бий...

Төв аймгийн ХХҮГ-аас Малчдын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрийн хүрээнд залуу малчин,  цөөн малтай иргэдэд мал маллах арга ажиллагааны болон аж ахуй эрхлэх ур чадвар...

Төв аймгийн нийгмийн хамгааллын салбарууд болох Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар, Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар, Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын хэлтэс болон аймгийн хэмжээнд...

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангаас 2017-2018 онд хэрэгжих хөтөлбөрүүдийн талаар аймгийн ХХҮГ-ын Хөдөлмөр эрхлэлтийн хэлтсийн дарга С.Энхтунгалагаас тодрууллаа. https://youtu.be/skzwsdD9oZY

“Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн сарын аян “-ны хүрээнд ХАБЭА-н хууль тогтоомжийг сурталчлах, үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор “үзүүлэх сургалт”-ыг Зуунмод сумын Солонго цогцолборт 4...

Монгол улсын Засгийн газрын 2016 оны 30-ны өдрийн 54 дүгээр хуралдааны тэмдэглэлээр өгөгдсөн үүргийн дагуу өрхийн амьжиргааны түвшин тодорхойлох судалгааны мэдээлэл цуглуулах аймгийн хэмжээн...