ТАСЗ цаг үеийн мэдээ мэдээлэл

ТАСЗ цаг үеийн мэдээ мэдээлэл

1. Монгол Улсын Их Хурлын 2003 оны 13 дугаар тогтоолоор баталсан “Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах журам”, Төрийн албаны...

Монгол Улсын Төрийн албаны тухай хууль, төрийн алба, төрийн албан хаагчийн үйл ажиллагааны хэм хэмжээг тогтоосон дүрэм журмын хэрэгжилтэд шалган зааварчилах ажлыг удирдамжийн дагуу...

2018 оны 06 дугаар сарын 13-ны байдлаар 11 удаагийн сургалтаар 101 албан хаагч, 149 иргэнд дараах сэдвээр сургалт хийлээ. № Сэдэв Хэзээ Хамрагдсан Байгууллага ТАХ-ийн тоо Иргэний тоо 1 Удирдах албан тушаалд томилогдох...

Салбар зөвлөлөөс 2018 оныг “Төрийн үйлчилгээний чанар хүртээмжийг дээшлүүлэх жил” болгон зарлаж, 8 арга хэмжээний 39 ажил үйлчилгээтэй боловсруулан Анхдугаар хуралдаанаар хэлэлцүүлж, 2018 оны...

Төрийн албаны зөвлөлийн Төв аймаг дахь Салбар зөвлөлийн 2018 оны 06 дугаар сарын 20-ны өдрийн 23, 24 дүгээр тогтоолоор байгуулагдсан комиссууд Баян, Мөнгөнморьт сумын...

УДИРДАХ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ ОРОХ ХУВААРЬ  

Төв аймгийн нутгийн захиргааны зарим байгууллагуудад гарсан Төрийн жинхэнэ албан тушаалын нийт 35 /дэс 6, туслах 29/ сул орон тоог мэргэшлийн шалгалтаар нөхөх ажиллагааг...

Төв аймгийн  нутгийн захиргааны зарим байгууллагуудад гарсан төрийн жинхэнэ албан тушаалын 35 сул орон тоог Монгол Улсын Төрийн албаны зөвлөлийн 2013 оны 86 дугаар...

2018 оны 06 дугаар сарын 07-ны өдөр зохион байгуулах ТАМШ-д бүртгүүлсэн иргэдэд чиглэл өгөх сургалт хийж, иргэдийн сонирхсон асуудалтад хариулт өглөө.

Шалгалтад орох хуваарь:
This site is a Game of Skill and is 100% LEGAL in the United States. This site operates in full compliance with the Unlawful Internet Gambling Enforcement Act of 2006.
Due to state and provincial laws residents of Arizona, Iowa, Louisiana, Montana, Vermont, New York and Quebec may only play in free competitions. All other trademarks and logos belong to their respective owners. FanVictor.com Fantasy Sports