ТАСЗ цаг үеийн мэдээ мэдээлэл

ТАСЗ цаг үеийн мэдээ мэдээлэл

Монгол Улсын Төрийн албаны тухай хуулийн 68 дугаар зүйлд заасны дагуу Төрийн албаны зөвлөлийн гишүүнд нэр дэвшүүлэх төрийн албан хаагчийн төлөөллийг сонгон шалгаруулах зарыг...

Төрийн албаны зөвлөлийн 2013 оны 128 дугаар тогтоолоор баталсан “Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн ажиллах журам”-аар олгогдсон эрх, үүргийн хэмжээнд Төрийн албаны зөвлөлийн Төв...

Төрийн албаны зөвлөлийн Төв аймаг дахь Салбар зөвлөлийн 2018 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдрийн 37, 38 дугаар тогтоолоор байгуулагдсан комиссууд Батсүмбэр сумын иргэдийн...

2018.12.19-ний өдөр зохион байгуулах УАСШ-д орох хуваарь

Төв аймгийн Батсүмбэр сумын ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн Нарийн бичгийн дарга, Баянжаргалан, Зуунмод сумын Засаг даргын Тамгын газрын дарга, Дэлгэрхаан, Сэргэлэн сумын Санхүүгийн албаны дарга бөгөөд...

Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөл, аймгийн ЗДТГ-ын хүний нөөцийн чиглэлээр 2018 оны 11 дүгээр сард хийсэн ажлын товч тайлан

Төрийн албаны зөвлөлийн Төв аймаг дахь Салбар зөвлөлийн 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгасан арга хэмжээг хэрэгжүүлэх зорилгоор 509 иргэн, албан хаагчаас санал асуулга...

Монгол улс анхны үндсэн хуулиа баталж Бүгд Найрамдах Улс тунхагласны түүхт 94 жилийн ойн хүрээнд Төрийн албаны тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.1 дэх...

Аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтэс, Зуунмод сумын ЗДТГ-аас ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу "Төрийн албаны тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/" сэдвээр анхан шатны мэдлэг олгох сургалтыг зохион байгууллаа....

Төрийн албаны тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/-ийн талаар анхан шатны мэдлэг олгох сургалтыг аймгийн ШШГГ, ОБГ болон Лүн, Өндөрширээт, Эрдэнэсант сумын албан хаагчдад өглөө. Сургалтад...
This site is a Game of Skill and is 100% LEGAL in the United States. This site operates in full compliance with the Unlawful Internet Gambling Enforcement Act of 2006.
Due to state and provincial laws residents of Arizona, Iowa, Louisiana, Montana, Vermont, New York and Quebec may only play in free competitions. All other trademarks and logos belong to their respective owners. FanVictor.com Fantasy Sports