ТАСЗ цаг үеийн мэдээ мэдээлэл

ТАСЗ цаг үеийн мэдээ мэдээлэл

Төв аймгийн Зуунмод сумын Хүмүүн цогцолбор  сургуулийн Бага сургуулиас гаргасан хүсэлтийн дагуу "Төрийн албаны тухай" хууль сэдвээр 47 багшид сургалт явуулж, ярилцлага хийлээ.

2017 оны 10 дугаар сарын 30-ны байдлаар Салбар зөвлөлөөс эрх хэмжээний хүрээнд 51 тогтоол гаргаж, хэрэгжилтийг тооцон ажилласан. Үүнээс 100% биелсэн 36, 70%-ийн гүйцэтгэлтэй...

Төв аймгийн нутгийн захиргааны зарим байгууллагуудад гарсан Төрийн жинхэнэ албан тушаалын нийт 35 /дэс 8, туслах 27/ сул орон тоог мэргэшлийн шалгалтаар нөхөх ажиллагааг...

Төрийн албаны мэргэшлийн шалгалт үргэлжилж байна. 3 ээлжийн шалгалтын дүнгээр дэс түшмэлийн ангиллын 12 ажлын байрны сорилын шалгалтад 78 иргэн орсноос 23 нь тэнцлээ....

Төв аймгийн  нутгийн захиргааны зарим байгууллагуудад гарсан төрийн жинхэнэ албан тушаалын 35 сул орон тоог нөхөх төрийн албаны мэргэшлийн шалгалт эхэллээ. Хуваарийн дагуу 1...

Бүртгэлийн талаар: Төв аймгийн  нутгийн захиргааны зарим байгууллагуудад гарсан төрийн жинхэнэ албан тушаалын сул орон тоог нөхөх төрийн албаны мэргэшлийн шалгалтын бүртгэлийг 2017 оны 10...

Удирдлагын академийн мэргэшүүлэх сургалтын элсэлтийн шалгалтыг 2017 оны 10 дугаар сарын 14-ний өдрийн Бямба гарагт Төв аймгийн ЗДТГ-ын даргын 2017 оны 09 дүгээр сарын...

Төв аймгийн Бүрэн, Өндөрширээт, Сүмбэр сумын Засаг даргын Тамгын газрын дарга, Дэлгэрхаан сумын Санхүүгийн албаны дарга бөгөөд Ерөнхий нягтлан бодогчийн сул ажлын байранд төрийн...

Төрийн албаны зөвлөлийн Төв аймаг дахь Салбар зөвлөлийн 2017 оны 10 дугаар сарын 03-ны өдрийн 47, 48 дугаар тогтоолоор байгуулагдсан комиссууд Баян сумын Иргэдийн...

МЭРГЭШҮҮЛЭХ ШАЛГАЛТЫН НАМРЫН ЭЛСЭЛТ ЭЛСЭЛТИЙН ЖУРАМ ЭЛСЭЛТИЙН ЗАР