ТАСЗ цаг үеийн мэдээ мэдээлэл

ТАСЗ цаг үеийн мэдээ мэдээлэл

Төв аймгийн Баян, Мөнгөнморьт сумын ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн Нарийн бичгийн дарга, Аргалант, Дэлгэрхаан сумын Засаг даргын Тамгын газрын дарга, Дэлгэрхаан сумын Санхүүгийн албаны дарга бөгөөд...

Төв аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй нутгийн захиргааны зарим байгууллагад гарсан дэс түшмэлийн 6, туслах түшмэлийн 29, нийт 35 сул ажлын байрыг төрийн...

Монгол Улсын Төрийн албаны зөвлөлөөс Төрийн албаны тухай хууль тогтоомж, стандартын хэрэгжилт, Төрийн албаны зөвлөлийн шийдвэр, тухайн оны урианы жилийн хүрээнд болон хууль тогтоомж...

Төрийн албан хаагчдын бие бялдрыг чийрэгжүүлэх, нийтийн биеийн тамирын оролцоог нэмэгдүүлэх, хамт олны эвсэг уур амьсгалыг бэхжүүлэх зорилгоор энд онд спортын Анхдугаар наадмыг зохион...

Төв аймгийн Боловсрол, соёл, урлагийн газраас зохион байгуулж буй зарим сумын сургууль, цэцэрлэгийн захирал, эрхлэгч нарын удирдах ажилтны сонгон шалгаруулалтыг МУ-ын Төрийн албаны зөвлөл,...

ТАХ-чдын нийгмийн баталгааг хангах ажлын хүрээнд МАА-н хаваржилтын үед мал бүхий албан хаагчдад чөлөө олгож, ар гэртээ дэмжлэг үзүүлэх арга хэмжээг энэ оны 03...

Шинээр хууль, тогтоомж батлагдан гарахын зэрэгцээ зарим хуульд өөрчлөлт орж, хүчингүй болсон,  тул төрийн албаны шалгалтын гарын авлагыг Төрийн албаны зөвлөлөөс шинэчлэн гаргалаа. Энэ жил...

Аймгийн нутгийн удирлага, гүйцэтгэх засаглалын байгууллагаас санаачлан Төрийн үйлчилгээний албан хаагчдын “Үйлчилгээний чанар, шинэчлэл-2018” туршлага солилцох уулзалт, зөвлөгөөн байгууллаа. Энэ оныг Төрийн албаны зөвлөлийн...

Төрийн албан хаагчдын мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх; ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгаа хангах талаар аймгийн хэмжээнд хэрэгжүүлж буй чиглэл, хөтөлбөр, мөн “Төрийн албаны удирдах ажилтны ёс...