ТАСЗ цаг үеийн мэдээ мэдээлэл

ТАСЗ цаг үеийн мэдээ мэдээлэл

Төв аймгийн Батсүмбэр сумын ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн Нарийн бичгийн дарга, Аргалант, Дэлгэрхаан, Зуунмод сумын Засаг даргын Тамгын газрын дарга, Дэлгэрхаан, Сүмбэр, Сэргэлэн сумын Санхүүгийн албаны...

Төв аймгийн нутгийн захиргааны зарим байгууллагуудад гарсан төрийн жинхэнэ албаны гүйцэтгэх албан тушаалын 30 /дэс 4, туслах 26/ сул ажлын байрыг нөөцөөс нөхөхөөр нийтэд...

Төрийн албаны зөвлөлөөс яам, агентлагуудын Тамгын газрын дарга, Төрийн захиргааны удирдлагын газрын дарга, Хүний нөөцийн асуудал хариуцсан мэргэжилтнүүдэд шуурхай уулзалт зохион байгуулжээ.   http://www.csc.gov.mn/s/44/376

http://www.csc.gov.mn/s/35/38 холбоосоос үзнэ үү.

1. Монгол Улсын Их Хурлын 2003 оны 13 дугаар тогтоолоор баталсан “Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах журам”, Төрийн албаны...

Монгол Улсын Төрийн албаны тухай хууль, төрийн алба, төрийн албан хаагчийн үйл ажиллагааны хэм хэмжээг тогтоосон дүрэм журмын хэрэгжилтэд шалган зааварчилах ажлыг удирдамжийн дагуу...

2018 оны 06 дугаар сарын 13-ны байдлаар 11 удаагийн сургалтаар 101 албан хаагч, 149 иргэнд дараах сэдвээр сургалт хийлээ. № Сэдэв Хэзээ Хамрагдсан Байгууллага ТАХ-ийн тоо Иргэний тоо 1 Удирдах албан тушаалд томилогдох...

Салбар зөвлөлөөс 2018 оныг “Төрийн үйлчилгээний чанар хүртээмжийг дээшлүүлэх жил” болгон зарлаж, 8 арга хэмжээний 39 ажил үйлчилгээтэй боловсруулан Анхдугаар хуралдаанаар хэлэлцүүлж, 2018 оны...

Төрийн албаны зөвлөлийн Төв аймаг дахь Салбар зөвлөлийн 2018 оны 06 дугаар сарын 20-ны өдрийн 23, 24 дүгээр тогтоолоор байгуулагдсан комиссууд Баян, Мөнгөнморьт сумын...
This site is a Game of Skill and is 100% LEGAL in the United States. This site operates in full compliance with the Unlawful Internet Gambling Enforcement Act of 2006.
Due to state and provincial laws residents of Arizona, Iowa, Louisiana, Montana, Vermont, New York and Quebec may only play in free competitions. All other trademarks and logos belong to their respective owners. FanVictor.com Fantasy Sports