ТАСЗ Тогтоол, шийдвэр хуралдаан

ТАСЗ Тогтоол, шийдвэр хуралдаан

Монгол Улсын Төрийн албаны зөвлөлийн даргын 2018 оны 135 тоот албан бичгийн дагуу 2018 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдрөөс эхлэн орон нутгийн харьяалалгүй...

Төрийн албаны зөвлөлийн Төв аймаг дахь салбар зөвлөлийн 2018 оны Анхдугаар хуралдаан болж дараах асуудлыг хэлэлцэн холбогдох шийдвэрийг гаргалаа. 2017 asics ...

Төв аймаг дахь салбар зөвлөлийн 2 дугаар хуралдаан 2018 оны 03 дугаар сарын 09-ний өдөр зохион байгуулагдаж 3 асуудлыг хэлэлцэн холбогдох шийдвэрийг гаргалаа. Хуралдаанд...

ТАМШ болон нөөцийн тоон судалгаа ТЖАУАТ томилогдох ажилтны нөөцийн жагсаалт

Эхний хагас жилийн байдлаар... ТЖАУАТ томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтын мэдээ ТЖАУАТ томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтын мэдээ /Дэвшүүлсэн/ ТҮАУАТ томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтын мэдээ

төрийн албан хаагчдыг ажлын байрандаа мэдлэг, хандлага, ур чадвараа дээшлүүлэх, цаг үеийн шаардлагад нийцсэн хөрвөх чадвартай боловсон хүчин болгон бэлтгэх хэрэгцээнд тулгуурлан "Төрийн албан...

"Төрийн албан хаагчийн сахилга хариуцлага, ёс зүйг сайжруулах тухай" аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2017 оны 06 дугаар сарын 08-ны өдрийн 66 дугаар тогтоолыг гарлаа. Уг тогтоолоор...

Бүгд Найрамдах Казакстан Улсын Ерөнхийлөгч Н.Назарбаевын нэрэмжит тэтгэлэгээр тус улсад төрийн захиргааны чиглэлээр магистрын зэрэг хамгаалах 1 жилийн сургалтад хамрагдах боломж нээлттэй байна. Kazakstan-2017