ТАСЗ Тогтоол, шийдвэр хуралдаан

ТАСЗ Тогтоол, шийдвэр хуралдаан

Төрийн албаны зөвлөлийн Салбар зөвлөлөөс 2019 оныг “Төрийн байгууллагын бүх шатанд чадахуйн зарчмыг хэвшүүлэх жил” болгон зарлаж, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг 36 ажил үйлчилгээтэй байхаар...

Сахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах ажлын хүрээнд хийгдсэн үзлэг шалгалтын дүнг аймгийн Засаг даргын Зөвлөлийн хурлаар хэлэлцээд тэмдэглэлээр дараах үүрэг өглөө.

2018 оны 06 дугаар сарын 13-ны байдлаар Салбар зөвлөлөөс эрх хэмжээний хүрээнд 24 тогтоол гаргасан бөгөөд үүнээс 100% биелсэн 16, 70%-ийн гүйцэтгэлтэй 6, 30%-ийн...

Салбар зөвлөлөөс 2018 оныг “Төрийн үйлчилгээний чанар хүртээмжийг дээшлүүлэх жил” болгон зарлаж, 8 арга хэмжээний 39 ажил үйлчилгээтэй боловсруулан Анхдугаар хуралдаанаар хэлэлцүүлж, 2018 оны...

Монгол Улсын Төрийн албаны зөвлөлөөс Төрийн албаны тухай хууль тогтоомж, стандартын хэрэгжилт, Төрийн албаны зөвлөлийн шийдвэр, тухайн оны урианы жилийн хүрээнд болон хууль тогтоомж...

Төрийн албан хаагчдын мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх; ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгаа хангах талаар аймгийн хэмжээнд хэрэгжүүлж буй чиглэл, хөтөлбөр, мөн “Төрийн албаны удирдах ажилтны ёс...

ТАЗСЗ-ийн 3 дугаар хуралдаан 2018 оны 03 дугаар сарын 28-ны өдөр зохион байгуулагдаж дараах асуудлыг хэлэлцэн холбогдох шийдвэрүүдийг гаргалаа. № Хэлэлцэх асуудал Хариуцаж оруулах албан тушаалтан Гарах шийдвэр 1 Аймгийн...

Монгол Улсын Төрийн албаны зөвлөлийн Төв аймаг дахь салбар зөвлөлөөс 2018 оныг “Төрийн үйлчилгээний чанар хүртээмжийг дээшлүүлэх жил” болгон зарласантай холбогдуулан бүх шатны төрийн...

Төрийн албаны тухай хуулийн 33.6.2-д зааснаар төрийн байгууллага бүр албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгаа хангах хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэх үүрэгтэй. Мал аж ахуйн хаваржилт, мал...
This site is a Game of Skill and is 100% LEGAL in the United States. This site operates in full compliance with the Unlawful Internet Gambling Enforcement Act of 2006.
Due to state and provincial laws residents of Arizona, Iowa, Louisiana, Montana, Vermont, New York and Quebec may only play in free competitions. All other trademarks and logos belong to their respective owners. FanVictor.com Fantasy Sports