ТАСЗ Тогтоол, шийдвэр хуралдаан

ТАСЗ Тогтоол, шийдвэр хуралдаан

Монгол Улсын Төрийн албаны зөвлөлөөс Төрийн албаны тухай хууль тогтоомж, стандартын хэрэгжилт, Төрийн албаны зөвлөлийн шийдвэр, тухайн оны урианы жилийн хүрээнд болон хууль тогтоомж...

Төрийн албан хаагчдын мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх; ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгаа хангах талаар аймгийн хэмжээнд хэрэгжүүлж буй чиглэл, хөтөлбөр, мөн “Төрийн албаны удирдах ажилтны ёс...

ТАЗСЗ-ийн 3 дугаар хуралдаан 2018 оны 03 дугаар сарын 28-ны өдөр зохион байгуулагдаж дараах асуудлыг хэлэлцэн холбогдох шийдвэрүүдийг гаргалаа. № Хэлэлцэх асуудал Хариуцаж оруулах албан тушаалтан Гарах шийдвэр 1 Аймгийн...

Монгол Улсын Төрийн албаны зөвлөлийн Төв аймаг дахь салбар зөвлөлөөс 2018 оныг “Төрийн үйлчилгээний чанар хүртээмжийг дээшлүүлэх жил” болгон зарласантай холбогдуулан бүх шатны төрийн...

Төрийн албаны тухай хуулийн 33.6.2-д зааснаар төрийн байгууллага бүр албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгаа хангах хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэх үүрэгтэй. Мал аж ахуйн хаваржилт, мал...

Монгол Улсын Төрийн албаны зөвлөлийн даргын 2018 оны 135 тоот албан бичгийн дагуу 2018 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдрөөс эхлэн орон нутгийн харьяалалгүй...

Төрийн албаны зөвлөлийн Төв аймаг дахь салбар зөвлөлийн 2018 оны Анхдугаар хуралдаан болж дараах асуудлыг хэлэлцэн холбогдох шийдвэрийг гаргалаа. 2017 asics ...

Төв аймаг дахь салбар зөвлөлийн 2 дугаар хуралдаан 2018 оны 03 дугаар сарын 09-ний өдөр зохион байгуулагдаж 3 асуудлыг хэлэлцэн холбогдох шийдвэрийг гаргалаа. Хуралдаанд...