ТАСЗ бүрэлдэхүүн

ТАСЗ бүрэлдэхүүн

Ажил үүргийн хуваарь Үзэх

Төрийн албаны зөвлөлийн Төв аймаг дахь салбар зөвлөлийн гишүүдийн судалгааг 2016 оны жилийн эцсийн байдлаар шинэчлэн гаргалаа. Судалгаа үзэх