ТАСЗ бүрэлдэхүүн

ТАСЗ бүрэлдэхүүн

Монгол Улсын Төрийн албаны зөвлөлийн 2013 оны 128 дугаар тогтоолоор баталсан “Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн ажиллах журам”-ын Гурав дахь хэсэгт заасныг баримтлан Салбар...

Ажил үүргийн хуваарь Үзэх

Төрийн албаны зөвлөлийн Төв аймаг дахь салбар зөвлөлийн гишүүдийн судалгааг 2016 оны жилийн эцсийн байдлаар шинэчлэн гаргалаа. Судалгаа үзэх