ТАСЗ бүрэлдэхүүн

ТАСЗ бүрэлдэхүүн

Монгол Улсын Төрийн албаны зөвлөлийн 2013 оны 128 дугаар тогтоолоор баталсан “Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн ажиллах журам”-ын Гурав дахь хэсэгт заасныг баримтлан Салбар...

Ажил үүргийн хуваарь Үзэх

Төрийн албаны зөвлөлийн Төв аймаг дахь салбар зөвлөлийн гишүүдийн судалгааг 2016 оны жилийн эцсийн байдлаар шинэчлэн гаргалаа. Судалгаа үзэх
This site is a Game of Skill and is 100% LEGAL in the United States. This site operates in full compliance with the Unlawful Internet Gambling Enforcement Act of 2006.
Due to state and provincial laws residents of Arizona, Iowa, Louisiana, Montana, Vermont, New York and Quebec may only play in free competitions. All other trademarks and logos belong to their respective owners. FanVictor.com Fantasy Sports