САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН 2018 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН 2018 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

186

Төрийн албаны зөвлөлийн 2013 оны 128 дугаар тогтоолоор баталсан “Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн ажиллах журам”-аар олгогдсон эрх, үүргийн хэмжээнд Төрийн албаны зөвлөлийн Төв аймаг дахь салбар зөвлөлөөс 2018 онд хийж гүйцэтгэсэн ажлын тайлан, судалгаа, мэдээг Монгол Улсын ТАЗ-д хүргүүллээ.

2018-TAZSZ-Togtool
2018-4-TAZ -nemelt
ХУВААЛЦАХ