10 ДУГААР САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

10 ДУГААР САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

323

Төрийн албаны зөвлөлийн Төв аймаг дахь салбар зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга, аймгийн ЗДТГ-ын Хүний нөөц, сургалт хариуцсан мэргэжилтний 10 дугаар сард хийсэн ажлын тайлантай танилцана уу.

10 sar
ХУВААЛЦАХ