САЛБАР ЗӨВЛӨЛ 2017 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГААР УЛСАД 3-РТ ОРЛОО

САЛБАР ЗӨВЛӨЛ 2017 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГААР УЛСАД 3-РТ ОРЛОО

1255

Монгол Улсын Төрийн албаны зөвлөлөөс Төрийн албаны тухай хууль тогтоомж, стандартын хэрэгжилт, Төрийн албаны зөвлөлийн шийдвэр, тухайн оны урианы жилийн хүрээнд болон хууль тогтоомж зөрчсөн үйлдлийг арилгуулах талаар зохион байгуулсан ажил, төрийн албан хаагчдаас гаргасан өргөдөл, гомдол, төрийн албан хаагчийн ёс зүй, чиг үүргийн хэрэгжилтийн байдал зэргийг харгалзан салбар зөвлөлүүдийн үйл ажиллагааг жил бүр үнэлж дүгнэдэг билээ.

Тус зөвлөлөөс 2017 оны эцэст үйл ажиллагаа явуулж байгаа яамны дэргэдэх 12, агентлаг, төрийн байгууллагын дэргэдэх 13, аймаг, нийслэлийн 22, нийт 47 салбар зөвлөлийн үйл ажиллагааг үнэлж дүгнэхэд Төв аймаг дахь салбар зөвлөл 167 оноо авч 81.46%-иар улсад 3 дугаар байранд орсон байна.

Dun-2017

 

ХУВААЛЦАХ

Сэтгэгдэл байхгүй байна.

Сэтгэгдэл бичих