ТӨРИЙН ӨМЧИЙН БОДЛОГО ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН ШАЛГАН ТУСЛАХ АЖЛЫН ХЭСЭГ ТӨВ АЙМАГТ АЖИЛЛАА

ТӨРИЙН ӨМЧИЙН БОДЛОГО ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН ШАЛГАН ТУСЛАХ АЖЛЫН ХЭСЭГ ТӨВ АЙМАГТ АЖИЛЛАА

80

Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газрын шалган туслах ажлын хэсэг Төв аймгийн Орон нутгийн өмчийн газарт 4 дүгээр сарын 12,13-ны өдрүүдэд батлагдсан удирдамжийн дагуу ажиллаа. Сургалт зохион байгуулах ажлын хүрээнд Төрийн болон Орон нутгийн өмчит  байгууллагуудын дарга, эрхлэгч, нягтлан бодогч нарт өмчийн бүртгэл, хяналт, программ хангамжийн дүүргэлт, хөрөнгийн дахин үнэлгээний талаар сургалтыг зохион байгууллаа. Уг сургалтанд 45 байгууллагын 114 албан хаагчид хамрагдаж үр дүнтэй зохион байгуулагдсан. Мөн уг ажлын хүрээнд “Удирдлагыг мэдээлэлжүүлэх цахим систем”-ийн сургалтанд 30 байгууллагын нятлан бодогч нар хамрагдаж ажиллав.

Төрийн өмчит “Төв-АЗЗА”, Орон нутгийн өмчит “Төв-Чандмань” ДЭХГ-ын үйл ажиллагаа болон холбогдох мэдээ тайлан, ТУЗ-ийн тогтоол шийдвэр, тэдгээрийн хууль, эрх зүйн үндэслэл, ажлын төлөвлөгөө, түүний хэрэгжилттэй танилцаж заавар зөвлөмжийг өглөө.

ХУВААЛЦАХ

Сэтгэгдэл байхгүй байна.

Сэтгэгдэл бичих