Аймгийн эдийн засаг нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл

Аймгийн эдийн засаг нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл

626

Аймгийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийг дүгнэх тухай

Хэрэгжилт

ХУВААЛЦАХ