Аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр

Аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр

540

Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг дүгнэх тухай

Хэрэгжилт

ХУВААЛЦАХ