Н.ААСҮРЭН: ОРОН НУТГИЙН ДУГААРГҮЙ АВТОМАШИН АВТОЗАМ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙГ ХОЁР НУГАЛЖ ТӨЛНӨ

Н.ААСҮРЭН: ОРОН НУТГИЙН ДУГААРГҮЙ АВТОМАШИН АВТОЗАМ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙГ ХОЁР НУГАЛЖ ТӨЛНӨ

81

Аймгийн хэмжээнд энэ оны автотээврийн хэрэгслийн шинэчилсэн бүртгэл тооллого, техникийн хяналтын улсын үзлэг зохион байгуулагдаж байгаатай холбогдуулан Төв аймгийн Автотээврийн төвийн дарга Н.Аасүрэнгээс зарим зүйлийг тодрууллаа.
Мөн та бүхэнд 2019 оны техникийн хяналтын улсын үзлэгийн сумдад ажиллах хуваарийг хүргэж байна.
Баянхангай сум – 04 дүгээр сарын 15-16
Заамар – 04 дүгээр сарын 17-19
Хайлааст баг – 04 дүгээр сарын 20-22
Уурхай Хайлааст баг – 04 дүгээр сарын 23-25
Цээл сум – 04 дүгээр сарын 26-28
Угтаалцайдам сум – 04 дүгээр сарын 29-30
Талын-Уул баг – 05 дугаар сарын 01
Баянцогт сум – 05 дугаар сарын 02-03
Аргалант сум – 05 дугаар сарын 04-05
Зуунмод сум – 05 дугаар сарын 07-10
Эрдэнэ сум – 05 дугаар сарын 13-15
Баяндэлгэр сум – 05 дугаар сарын 16-17
Мөнгөнморьт сум – 05 дугаар сарын 18-19
Архуст сум – 05 дугаар сарын 20-21
Баянжаргалан сум – 05 дугаар сарын 22-23
Баян сум – 05 дугаар сарын 24-25
Баянцагаан сум – 05 дугаар сарын 26-27
Сэргэлэн сум – 05 дугаар сарын 28
Сэргэлэн уурхай – 05 дугаар сарын 29
Зуунмод – 06 дугаар сарын 04-05
Алтанбулаг сум – 06 дугаар сарын 10-11
Баян-Өнжүүл сум – 06 дугаар сарын 12-13
Бүрэн сум – 06 дугаар сарын 14-15
Дэлгэрхаан сум – 06 дугаар сар 16-
Эрдэнэсант сум – 06 дугаар сарын 17-20
Өндөрширээт сум – 06 дугаар сарын 21-22
Лүн сум – 06 дугаар сарын 23-25
Зуунмод сум – 06 сарын 27 – 07 сарын 31

Н.ААСҮРЭН: ОРОН НУТГИЙН СЕРИЙН ДУГААРГҮЙ АВТОМАШИН АВТОЗАМ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙГ ХОЁР НУГАЛЖ ТӨЛНӨ

Н.ААСҮРЭН: ОРОН НУТГИЙН ДУГААРГҮЙ АВТОМАШИН АВТОЗАМ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙГ ХОЁР НУГАЛЖ ТӨЛНӨАймгийн хэмжээнд энэ оны автотээврийн хэрэгслийн шинэчилсэн бүртгэл тооллого, техникийн хяналтын улсын үзлэг зохион байгуулагдаж байгаатай холбогдуулан Төв аймгийн Автотээврийн төвийн дарга Н.Аасүрэнгээс зарим зүйлийг тодрууллаа. Мөн та бүхэнд 2019 оны техникийн хяналтын улсын үзлэгийн сумдад ажиллах хуваарийг хүргэж байна. Баянхангай сум – 04 дүгээр сарын 15-16Заамар – 04 дүгээр сарын 17-19Хайлааст баг – 04 дүгээр сарын 20-22Уурхай Хайлааст баг – 04 дүгээр сарын 23-25Цээл сум – 04 дүгээр сарын 26-28Угтаалцайдам сум – 04 дүгээр сарын 29-30Талын-Уул баг – 05 дугаар сарын 01Баянцогт сум – 05 дугаар сарын 02-03Аргалант сум – 05 дугаар сарын 04-05Зуунмод сум – 05 дугаар сарын 07-10Эрдэнэ сум – 05 дугаар сарын 13-15Баяндэлгэр сум – 05 дугаар сарын 16-17Мөнгөнморьт сум – 05 дугаар сарын 18-19Архуст сум – 05 дугаар сарын 20-21Баянжаргалан сум – 05 дугаар сарын 22-23Баян сум – 05 дугаар сарын 24-25Баянцагаан сум – 05 дугаар сарын 26-27Сэргэлэн сум – 05 дугаар сарын 28Сэргэлэн уурхай – 05 дугаар сарын 29Зуунмод – 06 дугаар сарын 04-05Алтанбулаг сум – 06 дугаар сарын 10-11Баян-Өнжүүл сум – 06 дугаар сарын 12-13Бүрэн сум – 06 дугаар сарын 14-15Дэлгэрхаан сум – 06 дугаар сар 16-Эрдэнэсант сум – 06 дугаар сарын 17-20Өндөрширээт сум – 06 дугаар сарын 21-22Лүн сум – 06 дугаар сарын 23-25Зуунмод сум – 06 сарын 27 – 07 сарын 31

Posted by Төв Аймаг Хэвлэл мэдээллийн алба on Tuesday, April 9, 2019

ХУВААЛЦАХ